Bhurisilo Bhikkhu™

ถักได้ประมาณ 60 เซนต์แล้ว พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จ.. (在 Julius’s Room)

ถักได้ประมาณ 60 เซนต์แล้ว พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จ.. (在 Julius’s Room)

อธิษฐานเข้าพรรษา.. (在 สำนักปฏิบัติธรรมรวมญาติเจริญโพธิธรรม)

อธิษฐานเข้าพรรษา.. (在 สำนักปฏิบัติธรรมรวมญาติเจริญโพธิธรรม)

#งดเศร้าเข้าพรรษา

#งดเศร้าเข้าพรรษา

โกนผมสักที.. จะบายหัวจุง!! (在 สำนักปฏิบัติธรรมรวมญาติเจริญโพธิธรรม)

โกนผมสักที.. จะบายหัวจุง!! (在 สำนักปฏิบัติธรรมรวมญาติเจริญโพธิธรรม)

多謝楊兄弟來問候我 還送給我果汁 我超喜歡的!! // Thank you for gift, Yang.. I like it!! #ジュース #果汁

多謝楊兄弟來問候我 還送給我果汁 我超喜歡的!! // Thank you for gift, Yang.. I like it!! #ジュース #果汁

為了救眾生  自己先健康
一路不順風  一心不投降 (在 玄勇君子の房間)

為了救眾生 自己先健康
一路不順風 一心不投降 (在 玄勇君子の房間)

@mike__wasan Happy birthday to my dear brother.. May all your dream come true na// love you, friend!! #HBD

@mike__wasan Happy birthday to my dear brother.. May all your dream come true na// love you, friend!! #HBD

at Bhurisilo’s Kuti

at Bhurisilo’s Kuti

at Bhurisilo’s Kuti

at Bhurisilo’s Kuti